• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Doświadczenie Kancelarii

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Lecha Obarę w 1997r., wpisanego na listę radców prawnych pod numerem 104/OL w 1976r., kontynuującego rodzinną tradycję wykonywania zawodu prawniczego. Od tamtej pory zespół Kancelarii stopniowo powiększał się, w miarę zwiększania się liczby klientów powierzających jej swoje sprawy. Dzięki zwiększonemu zespołowi rzetelnych i uczciwych prawników, a także w związku z nawiązaniem współpracy z innymi kancelariami prawnymi we wszystkich regionach naszego kraju, Kancelaria może świadczyć pomoc w zasadzie na terenie całego kraju. Dodatkowo, ze względu na osobiste doświadczenia zawodowe radcy prawnego Lecha Obary w handlu na rynku zachodnim, a także w związku ze stałą współpracą z prawnikami na Litwie i w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim), Kancelaria wspiera polskich przedsiębiorców, wchodzących i działających na rynek wschodni, a także rosyjskie podmioty, zainteresowane działalnością na terenie Polski.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych. W związku ze stała obsługą przedsiębiorców spotkaliśmy się z różnymi problemami, w tym ze „zwykłym” dochodzeniem wynagrodzenia za dostarczony towar lub wykonaną usługę, czy bardziej skomplikowanymi procesami dotyczącymi ochrony przedsiębiorcami przed nieuczciwą praktyką konkurentów bądź nieprawidłowym postępowaniem instytucji publicznych. Ugruntowaniem doświadczeń Kancelarii stanowiła reprezentacja polskich przedsiębiorców dochodzących na drodze przedsądowej i sądowej roszczeń wobec wielkich korporacji handlowych, wykorzystujących w stosunkach z kontrahentami przewagę ekonomiczną na rynku tak przy zawieraniu jak i realizacji umów (m.in. właścicielami sieci handlowej „Biedronka”, Geant, Tesco, Żabka, Carrefour, Intermarche, Kolporter). Za sukces poczytujemy sobie nasz wkład w kształtowanie orzecznictwa w tych sprawach (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008r. II CK 4/07). Doświadczenie to wciąż jest wykorzystywane w prowadzonych sprawach przeciwko sieciom handlowym.

Kancelaria, jako jedna z niewielu firm prawniczych w Polsce, zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, jak również mniej typowych przedsięwzięć realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne. Mamy swój wkład w realizację przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie jednego z pierwszych postępowań w sprawie koncesji na roboty budowlane (budowa nowoczesnej stacji dializ). Współdziałamy z firmą INPLUS Sp. z o.o. -liderem na rynku opracowań i analiz planistycznych. Wypełniamy lukę na rynku, jaką jest niewątpliwie brak firm prawnych i doradczych potrafiących w sposób strategiczny zanalizować i zintegrować wszystkie aspekty inwestycji-prawne, przestrzenne i ekonomiczne. Interdyscyplinarny zespół ekspertów, jak również unikatowe "know-how" pozwala w pełni odpowiedzieć na potrzeby partnerów. Doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych związanych z inwestycjami pozwala nam na skuteczną obronę wykonawców lub zamawiających w sporach pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny.

Ponad 30-letnie doświadczenie radcy prawnego Lecha Obary w sprawach z zakresu prawa pracy, pozwoliło osiągnąć sukcesy w procesach przeciwko wielkim sieciom handlowym dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także rekompensaty z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i parazawodowych. Stoimy na stanowisku, iż głównym kryterium udziału naszej Kancelarii w stosunkach pracowniczych są względy przestrzegania prawa. Dotyczy to zarówno pracowników jak i pracodawców. Każda ze stron ma bowiem prawo domagać się poszanowania swoich praw, z tego też względu ofertę pomocy kierujemy zarówno do pracowników jak i pracodawców.

Kancelaria z powodzeniem prowadzi również sprawy o ochronę dóbr osobistych, w tym w tzw. procesach prasowych. Na koncie Kancelarii jest szereg wygranych spraw z tego zakresu. Wymienić tu można chociażby cztery sprawy z powództwa Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciela sieci handlowej "Biedronka"(reprezentowanej przez czołową polską kancelarię SK&S) o naruszenie dóbr osobistych tej sieci. W szczególności znamienne są orzeczenia SN z dnia 9 grudnia 2009r. (IV CSK 290/09) oraz z dnia 9 lipca 2009r. (II PK 311/8). W pierwszym wyroku SN rozstrzygał kwestię dóbr osobistych osób prawnych i włączenia ochrony dóbr osobistych podmiotu działającego sprzecznie z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w orzeczeniu SN z dnia 9 lipca 2009r. potwierdzona została ochrona prawna postulowanego przez nas „nowego” dobra osobistego - godności pracowniczej, którego naruszenie może polegać na pracy w warunkach sprzecznych z przepisami bhp, niezależnie od skutku w postaci uszczerbku na zdrowiu. Kancelaria posiada swój wkład w walce o ochronę dóbr i wartości związanych z przynależnością do Narodu Polskiego oraz prawdę o historii Narodu Polskiego. Zainicjowała bowiem w ramach działalności pro bono, sprawy przeciwko niemieckim wydawcom (np. dziennika Die Welt czy Focus Online), którzy używają sformułowania "polskie obozy koncentracyjne" lub „polskie obozy zagłady”.

Kancelaria posiada sukcesy w reprezentowaniu dłużników (upadłych) jak i wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych. O skuteczności naszych działań świadczą pozytywnie zakończone, skomplikowane postępowania upadłościowe m. in. Elmeat S.A. w Elblągu czy Zakładu Pracy Chronionej Drukarnia GERGES (Z. Girguś) w Toruniu. Ponadto, reprezentowaliśmy w procesach karnych dłużników pokrzywdzonych przez komornika i rzeczoznawcę majątkowego, którzy doprowadzili do sprzedaży ich majątków w drodze licytacji znacznie poniżej ich wartości. Sprawy zakończyły się skazaniem komornika i rzeczoznawcy, jako że ich działania zostały zakwalifikowane jako przestępstwa.

Kancelaria świadczyła także wyspecjalizowaną pomoc prawną pracownikom, „ofiarom wyzysku XXI w.”, w szczególności sieci „Biedronka”, „Lidl”, „E.Leclerc”. Wspierała założycieli i od lat świadczy nieodpłatną pomoc w różnych formach - Stowarzyszeniu Poszkodowanych Przez Wielkie Sieci Handlowe „Biedronka” (KRS 0000231779). Zainicjowała ruch społeczny kancelarii prawniczych, które w całym kraju udzielały pracownikom „wielkich sieci” porad prawnych pro bono oraz reprezentując ich przed sądami pracy. Dotyczy to dochodzenia należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, roszczeń materialnych związanych z utratą zdrowia spowodowaną warunkami pracy (w tym chorób parazawodowych będących skutkiem naruszenia przepisów BHP), dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie przez pracodawcę konstytucyjnego prawa do godności pracowniczej, prawa do pracy w warunkach niezagrażających zdrowiu lub życiu pracownika. Podkreślić należy, sprawy wytoczone o wynagrodzenie za nadgodziny sieci „Biedronka” (mimo, iż w części z nich pozwaną sieć reprezentowała znana polska kancelaria SK&S) zakończone zostały sukcesem.

Kancelaria, w ramach Ruchu Prawników Przeciw Niemieckim Roszczeniom Rewindykacyjnym, prowadzi sprawy dotyczące tzw. „późnych przesiedleńców”. Za swój sukces Kancelaria uznaje doprowadzenie do wydania przez SN w dniu 16 lipca 2010r. wyroku (IV CSK 90/10) w którym przyjęto, iż osoby wyjeżdżające na stałe do Niemiec i przyjmujące tam obywatelstwo, tzw. późni przesiedleńcy, traciły obywatelstwo polskie i w konsekwencji mienie pozostawione w Polsce.

Kancelaria współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, występując pro bono w charakterze pełnomocnika w sprawach będących w zainteresowaniu Fundacji. Jako przykład podać należy sprawę uwłaszczenia działkowców działających w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych. Kancelaria z ramienia Fundacji reprezentowała pro bono Elżbietę M. występującą przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców w sądzie o stwierdzenie nieważności uchwały o wykluczeniu jej ze Związku za działalność społeczną. Ponadto, Mec. Lech Obara reprezentował przed Trybunałem Konstytucyjnym Zbigniewa O. w sprawie skargi konstytucyjnej przygotowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W sprawie tej Trybunał uznał w wyroku z 10 lipca 2007, że przepisy artykułu 203 § 1, 203 § 2, 203 § 3 Kodeksu Postępowania Karnego są niezgodne z Konstytucją (sygn. SK 50/06). Potwierdzeniem podejmowanych działań są wyróżnienia przyznane radcy prawnemu Lechowi Obarze za "nieocenioną pomoc i zaangażowanie w prace Programu Spraw Precedensowych w 2009 roku".

Działalność Kancelarii nie ogranicza się stricte do procesów sądowych i poradnictwa. Współorganizowała, wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oraz Fundacją im. Friedricha Eberta, konferencję na temat "Prawne i medyczne aspekty chorób związanych z pracą". Razem z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Olsztynie w 2013r. zrealizowała projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pt: „Nowe kompetencje – nowe szansa na rynku rosyjskim”, w ramach którego prowadziło szkolenie i świadczyła usługi doradcze dla polskich przedsiębiorców planujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rosji. W 2013 i 2014r. Kancelaria prowadziła również szkolenia z zakresu prawa pracy w podmiotach ekonomii społecznej w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Wama-Coop w Olsztynie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Kancelaria służy opiniami prawnymi parlamentarzystom w przygotowaniu projektu zmian ustawodawczych. Wspieraliśmy m.in. zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 503 i 504 ), których celem było zwiększenie możliwości sądowej kontroli nad czynnościami komornika oraz zwiększenie ochrony prawa dłużnika i wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, a także wprowadzenie obowiązku ogłaszania o sprzedaży nieruchomości i ruchomości o znacznej wartości na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Z naszą pomocą wprowadzane były również zmiany do Kodeksu postępowania karnego zwiększające uprawnienia pokrzywdzonych i polepszające im dostęp do fachowej pomocy prawnej.”