• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Oferta

Pomoc prawna świadczona przez nas obejmuje w szczególności doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów i pism, a także reprezentowanie przed sądem lub organem administracyjnym. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (spółek, stowarzyszeń, fundacji, itp.) i podmiotów publicznych (samorządów, agencji publicznych, urzędów, itp.). Naszym priorytetem jest stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów, polegająca na bieżącym doradztwie i kompleksowej obsłudze sporów prawnych, w których zaangażowany jest nasz klient.


 

Prawo cywilne

Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień, listów intencyjnych, itp., a także negocjujemy w imieniu klienta warunki umowy; Doradzamy konsumentom, jakie przysługują im uprawnienia i jak mogą dochodzić swoim praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców lub zakupienia...

Prawo pracy

Doradzamy przedsiębiorcom (pracodawcom) w zakresie nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także wspieramy pracodawców przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, Informujemy pracowników o ich uprawnieniach wynikających z prawa pracy i przysługujących im prawnych środkach ochrony...

Prawo antymonopolowe i własności intelektualnej

Doradzamy przedsiębiorcom, jak chronić się przed nadużyciami pozycji dominującej innych przedsiębiorców, i reprezentujemy przedsiębiorców przed UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach antymonopolowych; Doradzamy przedsiębiorcom i reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych w przypadkach...

Prawo handlowe

Doradzamy na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej i zakładania spółek prawa handlowego i przygotowujemy niezbędne do tego dokumenty; Zapewniamy obsługę prawną posiedzeń organów spółek, opiniujemy i przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych (umów, statutów i...

Prawo rodzinne

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach dotyczących separacji i rozwodów, podziału majątku wspólnego i alimentów, Wspieramy rodziców w sporach dotyczących praw rodzicielskich, ustalenia ojcostwa, itp. Reprezentujemy w sprawach o ubezwłasnowolnieniu i w sprawach aktów stanu cywilnego;

Prawo administracyjne

Reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, przygotowywania inwestycji budowlanych, unijnych płatności rolnych i z zakresu ochrony środowiska; Doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach...

Prawo podatkowe

Doradzamy w zakresie : podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, ceł i prawa dewizowego oraz aspektów podatkowych transakcji kapitałowych; Reprezentujemy w postępowaniach podatkowych i celnych przed urzędami...

Zamówienia publiczne

Doradztwo na etapie przygotowywania i przeprowadzania postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie projektów i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania; Reprezentowanie zamawiających i wykonawców w sporach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową...

Reprywatyzacja, wywłaszczenia, Mienie Zabużańskie

Doradzamy klientom oraz prowadzimy sprawy związane z szeroko rozumianą reprywatyzacją, w tym dotyczące dekretu o reformie rolnej oraz gruntów warszawskich (dekretu Bieruta); Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne z zakresu potwierdzenia prawa do rekompensaty za tzw. Mienie...

Prawo restrukturyzacyjne

Sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zapewniamy bieżące doradztwo w toku postępowań restrukturyzacyjnych, w tym także osobom, które dopiero rozważają skorzystanie z tej możliwości. Oferujemy reprezentację dłużników w toku postępowań restrukturyzacyjnych.