• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Eksperci prawni

Marian Filar (kancelaria) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 1967 roku, składając w Katedrze Prawa Karnego pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność karna za czyn popełniony w stanie upojenia alkoholowego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, napisaną pod kierunkiem Profesora Jerzego Śliwowskiego; stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w roku 1972 na podstawie dysertacji pt. „Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym”, przygotowanej także pod kierunkiem Profesora Jerzego Śliwowskiego; habilitację uzyskał w 1977 roku na podstawie rozprawy pt. „Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej”; tytuł naukowy profesora nadany został w 1988 roku; 4 lata później (1991) został uzwyczajniony; w latach 1966-1972 pozostawał zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego, w latach 1972-1977 – na stanowisku adiunkta, w latach 1977-1988 jako docent, od 1988 roku jako profesor w tejże Katedrze; w latach 1990-2012 pozostawał Kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej; sprawował funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1985-1987, następnie – w latach 1988-1990: Dziekana tegoż Wydziału, w latach 1990-1993 pełnił funkcję Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. studenckich; członek licznych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym gremiów kierowniczych; członek wielu komitetów naukowych (m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego; Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; Instytutu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk; Polskiej Akademii Wiedzy Seksuologicznej; Polskiej Akademii Medycyny) oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych (m.in. „Problemów Prawa Karnego” czy „Journal of Sex Crime and Social Patholohy”); autor, współautor lub redaktor przeszło 200 pozycji piśmienniczych w języku polskim i obcych z dziedziny prawa karnego materialnego, seksualnego prawa karnego, lekarskiego prawa karnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz polityki kryminalnej, w tym wielu monografii i komentarzy; uczestnik przeszło 100 konferencji i posiedzeń naukowych, w tym także o zasięgu międzynarodowym, podczas których wielokrotnie występował w charakterze eksperta i prelegenta; przebywał na stażach naukowych i wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Freiburgu, Wyższym Instytucie Nauk Prawnokarnych w Syrakuzach, Uniwersytecie Rzymskim, Uniwersytecie w Kolonii, a także w Kolonii, Bochum i Monachium – Niemcy; Padwie, Ferrarze – Włochy czy Rovaniemi – Finlandia); pełnił funkcję Eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości, uczestniczył także w pracach licznych organów eksperckich (m.in. Rady Polityki Penitencjarnej); otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia naukowe; brał udział w pracach kodyfikacyjnych w dziedzinie prawa karnego i lekarskiego; pozostawał ekspertem prezydenckim, sejmowym, senackim, a także wielu innych instytucji, m.in. Narodowego Centrum Nauki; wielokrotnie honorowany najwyższymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; w trakcie swej aktywności naukowej wypromował około 10 doktorów oraz przeszło 400 magistrów; czynnie zaangażowany w życie społeczne i polityczne: członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego, w latach 1992-1994 Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego tegoż Kongresu, a także członek jego Rady Krajowej oraz zastępca przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego UW w Toruniu i członek Rady Krajowej UW i Rady Politycznej UW; w latach 1997-2000 Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu; poseł na Sejm RP Sejmu VI kadencji; sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Prezes Miłośników Torunia, członek Roraty Club Toruń oraz osoba pełniąca wiele innych funkcji społecznych; od października 2013 roku ekspert Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie.

Adres e-mail: marian.filar@lechobara.nazwa.pl

Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, historyk i historyk prawa, adwokat, kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej działalności naukowej zajmuje się badaniami nad historią i stanem współczesnych demokracji, konstytucjonalizmem oraz dziejami parlamentaryzmu; autorka wielu publikacji, w tym monografii pt. „Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632)”, Kraków 2009 oraz „Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania”, Kraków 2013.


Marcin Berent (kancelaria) – asystent w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; wykładowca Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Śląskiego Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach; magistrant w Zakładzie Historii XX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prawnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie; doradca prawny i licencjonowany detektyw w Agencji Detektywistycznej & Ochrony Biznesu „Detektywi & Prawnicy ds. karnych, gospodarczych i majątkowo-rozwodowych Expertus security-secrets-services Group” w Warszawie; konsultant prawny Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów; ekspert doraźny Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP; gwarant zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych potwierdzonego poświadczeniem bezpieczeństwa przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (przewód doktorski wszczęty w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie naukowej – „prawo” ze specjalnością „prawo karne”); absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program studiów jednolitych zrealizował w ciągu 3 lat); autor blisko 40 pozycji piśmienniczych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i kryminalistyki, w tym współautor komentarza do Kodeksu karnego; uczestnik przeszło 100 konferencji i posiedzeń naukowych, także ich współorganizator i prelegent, w tym posiedzeń Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP, Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Polityki Penitencjarnej; członek kół i towarzystw naukowych, kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, także ich opiekun; wielokrotny stypendysta naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kolejno: Członek Uczelnianej Rady Doktorantów UMK – Delegat WPiA i Rzecznik Dyscyplinarny Samorządu Doktorantów UMK, Członek Zarządu Samorządu Doktorantów UMK, Członek Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów UMK, Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów UMK, Członek Komisji Wyborczej Uniwersytetu dla Doktorantów UMK, obrońca ws. odpowiedzialności studentów i doktorantów UMK, tutor studentów I roku WPiA UMK; od grudnia 2015 roku także ekspert prawny w Kancelarii Radców Prawnych „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie.

Adres e-mail: marcin.berent@lechobara.pl

  Krystyn Wolter - Wolcar International Zarządzanie Wierzytelnościami Krajowymi i Zagranicznymi Wywiadownia Gospodarcza - ekspert do spraw mediacji i negocjacji na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

 

Eksperci prawni