• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Zmiany w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej

Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja, dotycząca ogłaszania upadłości konsumenckiej, wprowadzająca szereg zmian mających na celu szybszą pomoc dłużnikom w powrocie do normalnego życia.

Każda osoba fizyczna  może liczyć na kompleksowe skuteczne umorzenie długów. Skończył się czas, kiedy niewypłacalny dłużnik uwikłany w spiralę odsetek skazany był na wieczny pobyt w "szarej strefie", bez możliwości odzyskania normalnej pozycji społecznej. Nowelizacja wprowadziła w 2020 r. istotne zmiany, w wyniku których Sąd zaprzestał ustalania istnienia tzw. ujemnych przesłanek upadłościowych tj. winy lub niedbalstwa dłużnika przy zaciąganiu zobowiązań. Dłużnik uzyskał pewność ogłoszenia upadłości i pozbycia się balastu zadłużenia pomimo braku majątku, a nawet środków na pokrycie kosztów postępowania. Obecnie dłużnik ma szansę "uratować mieszkanie", zawierając korzystny układ z wierzycielami, bo upadłość nie musi wiązać się z zupełną likwidacją majątku. Układ zawarty w postępowaniu upadłościowym może doprowadzić do umorzenia tej części kredytu, która przekracza wartość rynkową nieruchomości.  Natomiast w sytuacji, gdy utrata mieszkania jest nieuchronna, dłużnikowi sąd przekazuje z ceny sprzedaży kwotę pieniężną na pokrycie dwuletniego czynszu najmu mieszkania na „nowy start”.

            Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć jedynie dłużnik. Wierzyciele zostali pozbawieni takiej możliwości, natomiast mogą dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności w ramach trwania postępowania. Istnieją dwie okoliczności, które mogą przeszkodzić w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Są nimi „zaciąganie zobowiązań w stanie niewypłacalności” oraz „zaciąganie zobowiązań celem dokonania oszustwa”.

Postępowanie upadłościowe prowadzi Syndyk wyznaczony przez Sąd. Jego zadaniem jest zbycie majątku dłużnika i zaspokojenie wierzycieli zgodnie z planem podziału.

Od 2020 r. przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej uległy znacznej liberalizacji. O ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności dłużnika,  a nie ocena jego zawinienia w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu zadłużenia. Ewentualne niewłaściwe zachowanie dłużnika będzie badane na etapie ustalenia planu spłaty wierzycieli, a zatem wtedy, gdy o zachowaniu dłużnika będą mogli wypowiedzieć się także wierzyciele. Wówczas podejmowana będzie decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia, przy czym możliwość tę ograniczono do sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku, a więc prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli i wynikającego ze złej woli dłużnika. Ustalenie innych istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie wyłączało oddłużenia, będzie natomiast powodować wydłużenie planu spłaty wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika.

Bez zmian pozostaje katalog zobowiązań niepodlegających umorzeniu, np. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Kontynuacją nowych propozycji jest wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłaty będzie miało charakter warunkowy. Dotyczy to sytuacji, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynika z osobistej sytuacji upadłego, która nie ma charakteru trwałego. Ma to zapobiegać zbyt pochopnemu umarzaniu zobowiązań bez jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, a tym samym skłaniać dłużników do podjęcia się wykonania planu spłat.