• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Historia pana Jerzego Szwedki

Jerzy Szwedka planował otworzyć restaurację w kamienicy stanowiącej własność jego rodziny. Konieczny był kapitalny remont, którego wykonanie powierzono firmie budowlanej z Rybnika. I tu zaczął się dramat tego człowieka: roboty budowlane wykonane niezgodnie z projektem, nierzetelna biegła sądowa oraz długie i wyczerpujące procesy sądowe. Tak właśnie wyglądało ostatnie kilkanaście lat jego życia. Prezentujemy Państwu treść wyroków Sądu Najwyższego w sprawie  Pana Jerzego.

Pierwszy z nich dotyczy sprawy przeciwko firmie budowlanej wykonującej kapitalny „remont” w jego kamienicy. Wykonawca dopuścił się podstępnego zatajenia istotnych wad w postaci licznych odstępstw od projektu budowlanego. Należy podkreślić, że takie praktyki wyłączają ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne. W takiej sytuacji można dochodzić roszczeń z tego tytułu po upływie ustawowego terminu dwóch lat oraz pięciu w przypadku nieruchomości.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemID=6870&ListName=orzeczenia3&Tresc=V+CSK+213%2F14

Drugi z wyroków dotyczy sprawy przeciwko biegłej sądowej – odpowiedzialnej za wydanie fałszywej i nierzetelnej opinii w toku postępowania, co zaważyło przy rozstrzyganiu sprawy na etapie pierwszej i drugiej instancji.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy szkoda wynika z przestępstwa, odszkodowania można dochodzić w ciągu dwudziestu lat od jej powstania, a dla ustalenia przyczyny szkody nie jest konieczne uprzednie skazanie. W sprawie Pana Jerzego opinia została oparta na ustaleniach sprzecznym z rzeczywistym stanem kamienicy po wykonaniu remontu, ponieważ biegła nie dostrzegła wadliwego wykonania robót budowlanych oraz znacznych odstępstw od projektu budowlanego.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemID=8369&ListName=orzeczenia3&Tresc=V+CSK+479%2F14