• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Nowy dział na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Lech Obara i Współpracownicy"

Świadczenia w ramach programu 500+, a toczące się postępowanie egzekucyjne

 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające program 500+. Celem tego programu jest stałe wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko, oraz dla rodzin wychowujących jedno dziecko w sytuacji, gdy nie są w stanie w całości pokryć kosztów jego utrzymania. Jego głównym założeniem są comiesięczne wypłaty w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin posiadających jedno dziecko świadczenie to jest wypłacane, jeżeli wysokość dochodu na członka rodziny nie przekracza 800 zł. Szacuje się, że w roku 2016 przynajmniej 2,7 mln rodzin i blisko 4 mln dzieci do 18 roku życia.

 

Tempo prac nad wprowadzeniem tej regulacji było bardzo szybkie, w związku z czym nowe przepisy nie są wolne od wad i wymagają dalszych prac. W niniejszym artykule pragniemy zwrócić Państwa uwagę na sytuację beneficjentów programu 500+ w kontekście toczącego się postępowania egzekucyjnego. Od czasu pierwszych wypłat w ramach programu, z coraz większą częstotliwością w mediach pojawiają się głosy, że komornicy zajmują te świadczenia, w związku z czym rodziny nie otrzymują przysługujących im świadczeń socjalnych. Jak to wygląda w rzeczywistości?

 

Najczęstszą metodą pobierania świadczeń jest przelew bankowy. Z faktem tym związane jest zagrożenie w postaci zajęcia rachunku bankowego i znajdujących się na nim środków. Czy komornik może zająć te środki? Oczywistym jest, że działanie takie uznać należy za niedopuszczalne, ponieważ świadczenia przyznane w ramach pomocy społecznej są wolne od zajęcia komorniczego. Dlaczego więc pieniądze wpływają ostatecznie na konto komornika, a nie do portfeli zainteresowanych?

 

Zajęcie rachunku bankowego jest jedną z metod prowadzenia egzekucji na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazać należy, że komornik nie ma wglądu w wyciągi bankowe oraz rejestr operacji wykonanych na rachunku. W związku z tym nie posiada on wiedzy o tym, z jakiego źródła pochodzą środki znajdujące się w banku. W konsekwencji sytuacja ta spowodowała wiele sytuacji konfliktowych oraz niesłusznych zajęć komorniczych. Jest to jeden z głównych problemów związanych z wprowadzeniem nowych przepisów. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu wyeliminowanie takich przypadków.

 

Co należy jednak zrobić, gdy wypłata środków w ramach programu 500+ została już zablokowana zajęciem komorniczym?

 

Podstawowym środkiem zaskarżenia czynności komorniczych jest skarga na czynność komornika. W przypadku jej zastosowania, sąd zweryfikuje prawidłowość konkretnej czynności podjętej czynności w postępowaniu egzekucyjnym. Inną możliwością jest skierowanie do komornika wniosku o zwolnienie tych środków spod egzekucji z wyjaśnieniem, że stanowią one świadczenia w ramach pomocy społecznej i w związku z tym nie podlegają egzekucji.

 

Jak zabezpieczyć się przed opisaną sytuacją?

 

Do momentu nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie programu 500+ w kontekście toczących się postępowań egzekucyjnych, warto pomyśleć nad zabezpieczeniem siebie i dzieci przed utratą przyznanych świadczeń i koniecznością biurokratycznej walki o zwrot świadczenia. Jak to zrobić? Wskazać należy, że jedną z możliwych dróg, za pośrednictwem których przekazywane są świadczenia w ramach pomocy społecznej, jest pobieranie ich w formie gotówkowej w siedzibie organu wypłacającego środki. W chwili obecnej jest to jedyna całkowicie bezpieczna metoda pobierania świadczeń w ramach programu 500+, która pozwoli uchronić środki pieniężne przed niesłusznym zajęciem – którego winowajcą nie jest faktycznie ani komornik, ani bank prowadzący rachunek bankowy beneficjenta.