• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Ciekawie o prawie - E-Sądy: Jak skutecznie odwołać się od nakazu zapłaty?

Ciekawie o prawie - E-Sądy: Jak skutecznie odwołać się od nakazu zapłaty?

 

W przypadku orzeczenia przez e-sąd nakazu zapłaty mamy możliwość wniesienia sprzeciwu. Warto wiedzieć jak to zrobić i co ów sprzeciw powinien zawierać.
 
Jak i gdzie możemy wnieść sprzeciw?
Sam sprzeciw, pomimo że nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu elektronicznym, można wnieść do sądu w formie tradycyjnej – na piśmie. Do sprzeciwu należy dołączyć jego dodatkowy egzemplarz dla strony przeciwnej. Sprzeciw powinien zostać wysłany do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie listem poleconym tak, aby otrzymać potwierdzenia jego wysłania.

Jeżeli nakaz zapłaty nie został nam doręczony i podejrzewamy, że został wysłany na niewłaściwy adres, powinniśmy opisać w sprzeciwie okoliczności związane ze zmianą miejsca zamieszkania i załączyć dokumenty potwierdzające nasz aktualny adres. Pamiętajmy, że nie chodzi tu o miejsce zameldowania, a o adres zamieszkania, pod którym rzeczywiście na stałe przebywamy.
 
Sprawy wszczęte przed 8 września 2016 r.
Kwestię treści sprzeciwu reguluje art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego. W związku ze zmianą tego przepisu, w postępowaniach wszczętych przed 8 września 2016 r. sprzeciw może nie zawierać uzasadnienia. Wystarczy zatem wskazać, że nie zgadzamy się z nakazem zapłaty i zaskarżamy go w całości.
Dodatkowo, w sprawach sprzed 8 września 2016 r. należy podnieść zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór (zarzut niewłaściwego określenia przez powoda wartości przedmiotu sporu, zarzut niewłaściwości sądu, zarzut istnienia umowy o mediację, zarzut istnienia umowy o jurysdykcję sądu państwa obcego, zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny). Jeżeli uważamy, że roszczenie jest przedawnione, pomimo braku takiego obowiązku, warto podnieść ten zarzut już w sprzeciwie.
 
Sprawy wszczęte po 8 września 2016 r.
Odmiennie kształtuje się sytuacja w postępowaniach wszczętych po 8 września 2016 r. W tej sytuacji należy podnieść w sprzeciwie wszelkie okoliczności i twierdzenia oraz dowody na ich poparcie.  W przeciwnym wypadku, jeśli zostaną one zgłoszone na późniejszym etapie sprawy, sąd może uznać je za spóźnione na podstawie art. 207 § 6 oraz art. 217 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Jedynym złagodzeniem ogólnych reguł w postępowaniu przed e-sądem jest w tym wypadku to, że do sprzeciwu nie dołącza się fizycznie dowodów (np. dokumentów) ale powinno się je wymienić w treści sprzeciwu.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autor: Maciej Kamiński - radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i Współpracownicy