• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Ciekawie o prawie: Restrukturyzacja szansą dla zadłużonych rolników

Restrukturyzacja szansą dla zadłużonych rolników

W dzisiejszych czasach działalność gospodarcza obarczona jest coraz większym ryzykiem. Także rolnicy borykają się z finansowymi niepowodzeniami wynikającymi np. ze spadku koniunktury czy klęsk żywiołowych.  Konieczność łatania budżetu kolejnymi kredytami powoduje często wpadnięcie w spiralę zadłużenia. W ślad za tym idą uciążliwe windykacje i egzekucje komornicze. W drastycznych, lecz niestety coraz częstszych przypadkach kończy się to utratą gospodarstwa rolnego to jest bankructwem. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją prawne narzędzia pozwalające  zadłużonemu rolnikowi wyjść z kryzysu finansowego, zachować gospodarstwo rolne i kontynuować działalność rolniczą. Szansą na wyjście z kłopotów dla wielu rolników jest restrukturyzacja.

1. Czym jest restrukturyzacja?

Szansą na wyjście z kłopotów finansowych dla zadłużonych rolników. Według przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. „Prawo Restrukturyzacyjne”, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r., możliwe jest zawieranie przez zadłużonych układów z wierzycielami  i  spłaty zobowiązań bez  jednoczesnej utraty gospodarstwa rolnego.

2. Kto może podlegać procedurze restrukturyzacji?

Zdolność restrukturyzacyjną posiadają wszyscy przedsiębiorcy. Procedura restrukturyzacji dostępna jest także dla rolników. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne odwołuje się bowiem do definicji przedsiębiorcy zawartej w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie zaś z orzecznictwem sądowym uznać można, że rolnik jest przedsiębiorcą chyba, że prowadzi gospodarstwo rolne jedynie w celu zaspokajania własnych potrzeb.

3. Kiedy można wszcząć  restrukturyzacje?

Główną przesłanką wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością dłużnika. Za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który utracił zdolność do spłaty swoich długów. Niewypłacalność ma miejsce w przypadku 3 miesięcznego opóźnienia w regulowaniu należności lub w przypadku gdy wysokość długów rolników przekracza wartość jego majątku (stan taki winien trwać dłużej niż 24 miesiące). Przesłanka niewypłacalności powinna być udowodniona przez składającego wniosek o restrukturyzację. Drugą przesłanką wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest zagrożenie niewypłacalnością. Zagrożenie niewypłacalnością to jest możliwość zaprzestania spłaty długów w niedalekiej przyszłości.

4. Co jest przeszkodą dla przeprowadzenia restrukturyzacji?

Ryzyko pokrzywdzenia wierzycieli (art. 8 ust. 1 ustawy). Pojęcie „pokrzywdzenia wierzycieli” ma charakter ogólny i niedookreślony i podlega ocenie w każdym indywidualnym. Z praktyki orzeczniczej wynika jednak, że przesłanka „pokrzywdzenia wierzycieli” będzie spełniona np. w przypadku zbywania przez przedsiębiorcę składników swojego przedsiębiorstwa przed wszczęciem restrukturyzacji. Brak środków na pokrycie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, co oczywiste uniemożliwi wszczęcie restrukturyzacji.

5. Jakie są główne zalety restrukturyzacji zadłużonego rolnika?

Z punktu widzenia dłużnika główną zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przed prowadzeniem wobec jego majątku postępowań egzekucyjnych. Co do zasady momentem od którego owa ochrona zaczyna działać jest moment otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowania egzekucyjne prowadzone względem zadłużonego rolnika ulegają zawieszeniu, a ponadto obowiązuje zakaz wszczynania nowych postępowań oraz zakaz wypowiadania umów gospodarczych np. dzierżawy, kredytu, pożyczki, leasingu. Skutkiem zawarcia układu zadłużonego rolnika z  wierzycielami może być odroczenie terminu płatności zobowiązań, rozłożenie płatności na raty np. na 5 lat, umorzenie odsetek od zaległości, a nawet częściowe umorzenie długu.