Kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku!

Kolejny sukces naszej Kancelarii i kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku Millennium S.A. (wcześniej Euro Bank S.A.).

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem wstępnym z dnia 18 maja 2022 r. sygn. akt I C 838/20 ) ustalił, że zawarte w umowie kredytu, a także w regulaminie kredytowania, postanowienia odsyłające do Tabel kursów walut obcych (klauzule indeksacyjne) oraz postanowienia dotyczące uzależnienia zmian oprocentowania od zmian parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą indeksacji na rynku kapitałowym – stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą kredytobiorcy.

Na tej podstawie Sąd uznał roszczenie ewentualne powódki, reprezentowanej przez naszą Kancelarię o zapłatę kwoty 47 993,58 zł za usprawiedliwione co do zasady.

(wyrok jest nieprawomocny).

Sukces naszej kancelarii!

Odzyskaliśmy dla naszego klienta od banku ponad 21 tys. złotych!

To nasz kolejny duży sukces! Kancelarii udało się odzyskać dla klienta od banku ponad 21 tys. złotych. Wszystko to w wyniku działań przedsądowych, bez przeprowadzenia procesu sądowego.

Bank uzyskał tzw. dalszy tytuł wykonawczy, a jednocześnie postępowania egzekucyjne były prowadzone przez dwóch różnych komorników sądowych. W tym przez jednego z nich prowadzona była egzekucja z nieruchomości klienta.

Komornik sądowy w drodze licytacji dokonał sprzedaży wspomnianej nieruchomości. Wierzyciel nie poinformował drugiego z komorników sądowych, prowadzących egzekucję przeciwko klientowi kancelarii o wyegzekwowaniu roszczenia  banku w drodze sprzedaży nieruchomości. Złożył jedynie wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Komornik ten wydał postanowienie o ustaleniu opłaty egzekucyjnej od kwoty pozostałej do wyegzekwowania, która został już ściągnięta w drodze egzekucji z nieruchomości przez pierwszego komornika sądowego.

Kancelaria w wyniku analizy akt spraw prowadzonych przez oba organy egzekucyjne stwierdziła, że wierzyciel  – będący bankiem – otrzymał w wyniku egzekucji wpłaty od  obu komorników sądowych, jednakże nie informował o ich wzajemnych wpłatach. Spowodowało to powstanie nadpłaty. Na skutek podjętych przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” działań przedsądowych klient kancelarii odzyskał od banku nadpłatę w wysokości ponad 21 tys. złotych.