piątek, 24 maja, 2024

Naszym Klientom oferujemy m.in.

Reprezentację przed organami administracji państwowej i administracji samorządowej | Bieżącą obsługę przedsiębiorców | Pomoc w zakładaniu spółek, stowarzyszeń, fundacji itp. | Obsługę korporacyjną osób prawnych | Prowadzenie sporów gospodarczych i pracowniczych | Obsługę transakcji | Prowadzenie negocjacji i udział w mediacjach | Dochodzenie należności | Restrukturyzację zadłużenia i upadłość | Wsparcie doradcy podatkowego i biegłego rewidenta | Ochronę własności intelektualnej

Prawo restrukturyzacyjne

Jako specjaliści od postępowań restrukturyzacyjnych, oferujemy sporządzanie wniosków, bieżące doradztwo oraz reprezentację dłużników. Pomagamy na każdym etapie procesu, zarówno tym w trakcie, jak i rozważającym taką możliwość.

Prawo cywilne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną. Tworzymy i opiniujemy umowy, doradzamy konsumentom, wspieramy w transakcjach nieruchomości i prowadzimy sprawy odszkodowawcze. Reprezentujemy także klientów w sprawach spadkowych. Wszystko dla ochrony Twoich praw i interesów.

Prawo pracy

Jako kancelaria prawna, oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie umów o pracę i dokumentacji pracowniczej. Informujemy pracowników o ich prawach, zwłaszcza przeciwko dyskryminacji i mobbingowi. Reprezentujemy obie strony w sporach sądowych dotyczących zatrudnienia.

Prawo podatkowe

Oferujemy doradztwo w zakresie różnych podatków, w tym VAT, PCC i podatków dochodowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych i celnych na wszystkich szczeblach, od urzędów skarbowych po Naczelny Sąd Administracyjny.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym w sprawach związanych z budownictwem, płatnościami rolnymi UE i ochroną środowiska. Doradzamy samorządom w sprawach gospodarki komunalnej.

Prawo rodzinne

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach rodzinnych, w tym rozwodach, podziale majątku i alimentach. Pomagamy w sporach o prawa rodzicielskie i ojcostwo. Reprezentujemy także w sprawach o ubezwłasnowolnienie i akty stanu cywilnego.

Prawo handlowe

Jako kancelaria prawna, oferujemy wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej - od zakładania spółek, przez obsługę prawną, aż do procesów restrukturyzacyjnych i likwidacji. Doradzamy w sprawach umów między wspólnikami, reprezentujemy w postępowaniu rejestrowym i pomagamy zabezpieczać transakcje handlowe.

Prawo antymonopolowe i własności intelektualnej

Oferujemy doradztwo w sprawach antymonopolowych, reprezentując przedsiębiorców przed UOKiK i SOKiK. Wspieramy w sprawach nieuczciwej konkurencji, w tym "opłat półkowych". Świadczymy usługi z zakresu praw własności intelektualnej i reprezentujemy klientów w sporach związanych z tymi prawami.

Zamówienia publiczne

Doradzamy na etapie przygotowania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne, w tym przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji. Reprezentujemy zarówno zamawiających, jak i wykonawców w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.

Reprywatyzacja, wywłaszczenia, Mienie Zabużańskie

Świadczymy usługi doradcze i prowadzimy sprawy związane z reprywatyzacją, w tym sprawy dotyczące dekretów o reformie rolnej i gruntów warszawskich. Prowadzimy postępowania związane z Mieniem Zabużańskim i wywłaszczonymi nieruchomościami, a także reprezentujemy klientów w sprawach odszkodowawczych.

Sprawy "frankowe"

Specjalizujemy się w sprawach kredytów frankowych, pomagając klientom z kredytami indeksowanymi, waloryzowanymi i denominowanymi. Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytowej, informujemy o jej wadach i możliwościach, a następnie reprezentujemy klienta na każdym etapie procesu, walcząc o 'odfrankowienie' lub unieważnienie kredytu.