Jak kształtujemy linię orzeczniczą

SĄD NAJWYŻSZY

Odpowiedzialność biegłego za wyrok wydany na podstawie sporządzonej przez niego fałszywej opinii

~Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2015 r. sygn. akt V CSK 479/14

Odpowiedzialność solidarna inwestora skutkiem wyrażenia zgody na zawarcie umowy między wykonawcą, a podwykonawcą

~ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt II CSK 483/14

Uznanie przez Sąd Najwyższy prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy za dobro osobiste pracownika

~ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt II PK 311/08

Naczelny Sąd Administracyjny

Dobra wiara przedsiębiorcy deklarującego stawkę celną uznaną za nieprawidłową

~ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2010 r. sygn. akt I GSK 830/08

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

Jurysdykcja polskiego sądu do orzekania w sprawach dotyczących problemu tzw. „polskich obozów zagłady”

~ Sprawa Stanisława Zalewskiego przeciwko wydawcy portalu Mittelbayerische, sygn. akt C-800/19

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Zakaz wykonywania zawodu dziennikarza jako efekt odstraszający do prowadzenia otwartej i nieskrępowanej debaty publicznej w sprawach istotnych dla interesu publicznego

~ Sprawa Kaperzyński przeciwko Polsce, skarga nr 43206/07

Trybunał Konstytucyjny

Niezgodność przepisów postępowania karnego z Konstytucją w zakresie gwarancji sądowych związanych z badaniem psychiatrycznym oskarżonego

~ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt SK 50/06