Obowiązek alimentacyjny – fakty, mity i …pułapki

Obowiązek alimentacyjny – fakty, mity i …pułapki

Do naszej kancelarii z prośbą o pomoc zgłosił się 61-letni Paweł B. Mężczyzna dowiedział się od pracodawcy, że jego wynagrodzenie  zostało zajęte przez komornika. Było to dla niego dużym zaskoczeniem, bo nie przypominał sobie, aby miał jakieś niespłacone długi. Dlatego natychmiast podjął działania w celu wyjaśnienia – jego zdaniem – zaistniałej pomyłki. Niestety, okazało się, że to nie pomyłka i że przeciwko niemu toczy się postępowanie egzekucyjne tytułem zaległych alimentów. Zadłużenie wynosiło około 30 tys. złotych (!)

Tymczasem Paweł B. do momentu osiągnięcia przez córkę pełnoletności regularnie płacił zasądzone alimenty. Obecnie 28-letnia dziewczyna zakończyła edukację w wieku 16 lat. W międzyczasie wyszła za mąż i urodziła trójkę dzieci.

Podczas spotkania prawnik kancelarii wyjaśnił, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez uprawnionego pełnoletności, lecz co do zasady trwa do momentu uzyskania przez dorosłe już dziecko możliwości samodzielnego utrzymania się. Wyjątek stanowi sytuacja w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Pojawia się pytanie, czy z tej sytuacji jest jakieś wyjście.

W powództwie podkreślono, że pozwana była w stanie samodzielnie się utrzymać po ukończeniu 18 roku życia, albowiem zakończyła naukę w wieku 16 lat. W wieku 18 lat urodziła dziecko. Prowadziła z ojcem dziecka wspólne gospodarstwo domowe. Ponadto była uprawniona do szeregu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, takich jak świadczenie rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka czy świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Warto zaznaczyć, że córka Pawła B. pozostawała w związku małżeńskim przez ostatnie 8 lat.

W doktrynie prawa rodzinnego wyjaśniono, że “zgodnie przyjmuje się, że skoro obowiązek alimentacji rozwiedzionego małżonka wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych uprawnionego, to tym bardziej w czasie trwania związku obowiązek krewnych ustępuje wzajemnemu obowiązkowi małżonków, o którym mowa w art. 27 k.r.o.”(K. Osajda (red.) „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, Warszawa 2017, wydanie w wersji elektronicznej zawarte w Systemie Informacji Prawnej Legalis, komentarz do art. 130, teza 5).

Sąd I instancji nie miał wątpliwości co do zasadności powództwa. Obowiązek alimentacyjny został uchylony z datą wsteczną, czyli z chwilą osiągnięcia przez córkę naszego klienta pełnoletności. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, a naszemu klientowi zostały zwrócone środki pobierane tytułem zajęcia wynagrodzenia za pracę za cały okres trwania postępowania w kwocie 12 tys. złotych.

Taka sytuacja może spotkać każdego, kto płaci alimenty i błędnie uzna, że obowiązek alimentacyjny wygasa samoistnie! Dlatego trzeba pamiętać, aby w odpowiednim momencie złożyć wniosek do sądu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Zaoszczędzi to wielu niepotrzebnych stresów.