• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta

Ciekawie o prawie: Przedsiębiorstwo w spadku, a pracownicy - co zmienia ustawa o zarządzie sukcesyjnym?

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU A PRACOWNICY

Co zmienia ustawa o zarządzie sukcesyjnym?

 

            Jak wiemy, w życiu są tylko dwie rzeczy pewne: śmierć i podatki. O podatkach pamiętamy wszyscy bo doświadczamy ich na co dzień. Ze śmiercią sprawa jest bardziej skomplikowana bowiem doświadczenie życiowe poucza nas, że zawsze umiera kto inny.  Warto jednak pomyśleć zawczasu o losie naszej firmy kiedy nas już nie będzie.

            W tym miejscu z pomocą przychodzi nam lektura „Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”,  aktu prawnego który zacznie obowiązywać 25 listopada 2018 r. Ustawa dotyczy kontynuacji działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. W  niniejszym artykule pragniemy przybliżyć Państwu te nowe rozwiązania prawne pod kątem sytuacji pracowników.  O skali problemu świadczy chociażby fakt, że obecnie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisanych jest ok. 200 000 przedsiębiorców którzy ukończyli 65 rok życia.

 

Jak było dotychczas?

 

            Śmierć pracodawcy zatrudniającego pracowników w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy ujawnionego w CEIDG) powodowała automatyczne wygaśniecie wszystkich umów o pracę. W myśl przepisów Kodeksu pracy, pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy, przysługiwało zaś odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Z kolei w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy pracownik miał prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Dotychczas dostępny był jeden sposób gwarantujący ciągłość zatrudnienia pracowników po śmierci przedsiębiorcy. Wyjątek ten określał art. 63§ 3 Kodeksu pracy, który stanowi, że w razie przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę umowy o pracę nie wygasają. Tu jednak dopiero zaczynał się problem. Postępowania spadkowe w Polsce trwają miesiącami, a w razie sporu pomiędzy spadkobiercami nawet latami. Często bywało tak, że śmierć przedsiębiorcy była cezurą po której firma przestawała normalnie funkcjonować. Nawet jeśli po jakimś czasie przedsiębiorstwo trafiło w ręce jednego spadkobierców to przerwa w funkcjonowaniu skutkowała jego ruiną- z powodu wygaśnięcia umów z kontrahentami, utraty zezwoleń czy pracowników, którzy nie czekali aż sprawy spadkowe zostaną uregulowane.

 

Co się zmieni?

            Ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadza szereg zmian w przepisach regulujących stosunki pracy. Pierwszą, fundamentalną zmianą jest wprowadzenie zasady, że istniejące w chwili śmierci przedsiębiorcy umowy nie będą wygasały pod jednak warunkiem ustanowienia zarządcy sukcesyjnego. Stosunki pracy będą kontynuowane tak długo jak długo będzie działał zarządca sukcesyjny (przez 2 lub ewentualnie przez 5 lat). Jeżeli jednak przedsiębiorca nie wyznaczył za swojego życia zarządcy sukcesyjnego to umowy o pracę wygasną dopiero po 30 dniach od śmierci przedsiębiorcy. W sytuacji jednak wyznaczenia zarządcy po śmierci przedsiębiorcy kontynuowanie stosunków pracy także będzie możliwe- na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem, a zarządcą.

         Co do zasady, okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę czyli okres działania zarządcy sukcesyjnego będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 65 § 8ustawy). Nowe przepisy przewidują jednak możliwość płynnego kontynuowania pracy- na mocy polecenia zarządcy określającego okres wykonywania pracy przez pracownika i wymiaru czasu pracy.

         Warto dodać, że wraz z wejściem w życie Ustawy przedsiębiorcy zyskają ułatwienie w zakresie kontynuacji działalności gospodarczej również w zakresie praw wynikających z koncesji i zezwoleń i umów cywilnoprawnych. Ponadto zachowają NIP zmarłego przedsiębiorcy oraz będą mogli posługiwać się jego firmą.

 

Jak ustanowić zarządcę?

 

         Na koniec pora na opisanie procedury ustanowienia zarządcy sukcesyjnego. Zarządca może być ustanowiony przed jak i po śmierci przedsiębiorcy. Zarządca może być ustanowiony przez przedsiębiorcę, osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo oraz małżonka, który jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa. Zarządca musi zostać powołany w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, oświadczenie wyżej wymienionych osób o powołaniu zarządcy oraz zgoda zarządcy na jego powołanie muszą przyjąć formę aktu notarialnego oraz  na danego zarządcę muszą wyrazić zgodę osoby, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku w wysokości co najmniej 85/100. Zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony z chwilą dokonania wpisu zarządcy sukcesyjnego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

            Podsumowując, naszym zdaniem wszyscy przedsiębiorcy, nie tylko ci starsi powinni pamiętać o możliwościach jakie stwarza Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz jej konsekwencjach na gruncie prawa pracy.